mandag 8. mai 2017

Det går så det susar i distrikta


Reiselivsnæringa har sett rekordar tre år på rad, sjømat næringa når snart 100 milliardar kroner i eksport. Aldrig før har det vore etablert fleire nye verksemder, og innovasjonen er stor i eksisterande verksemder. Det vitnar om framtidstru, til tross for oljenedturen. Ja, til og med i landbruket er det vekst. Det viktigaste vi politikare kan gjere i distrikta er å legge til rette for gründeren , bedriftene og lokaldemokratiet. Det gjer oss lokalt eigarskap og trygge arbeidsplassar.  

lørdag 22. april 2017

Maritim næring leverer grønn konkurransekraft

Med regjeringens politikk har maritim næring allerede tatt store steg mot grønn konkurransekraft. I tillegg til lavere utslipp er målet med regjeringen sin politikk å skape et hjemmemarked av klimavennlige løsninger som igjen gir muligheter for grønn eksport.


lørdag 15. april 2017

Ventetider i helsevesenet

Ventetiden ved sykehusene fortsetter å gå ned. Ventetiden er redusert med 9 dager i 2016 sammenlignet med 2015. Gjennomsnittlig ventetid for alle tjenesteområder var 60 dager.For første gang er den nasjonale gjennomsnittlige ventetiden under det gamle målet på 65 dager. Ved utgangen 2016 var antall ventende ved oppstart helsehjelp 205 000. Dette er en nedgang på 24 000 fra 2015, og om lag 70.000 færre ventende sammenliknet med utgangen av 2013.

mandag 10. april 2017

Norge og EU enige om avtale om handel med landbruksprodukt


Regjeringen og Europakommisjonen er enige om en ny avtale etter EØS-avtalens artikkel 19 om handel med landbruksvarer. Etter EØS-avtalens artikkel 19 skal Norge og EU hvert annet år gjennomgå vilkårene for handel med basis landbruksvarer med sikte på økning av handelen.  Det er tidligere inngått to artikkel 19 avtaler mellom Norge og EU. Disse ble iverksatt henholdsvis 1. juli 2003 og 1. januar 2012. Den nye avtalen trer formelt i kraft når den er godkjent av begge parter. Vi behandler saken i Stortinget ila våren.


torsdag 6. april 2017

Regjeringen sine reformer trygger velferden


Norsk økonomi står foran en omstilling. Vi må få mer velferd for skattebetalernes penger. Det er perspektivløst når enkelte politikere vingler om viktige reformer. Det skaper usikkerhet i en tid der det er trygghet Norge trenger.  Regjeringens reformer er del av en offensiv strategi for å trygge velferden.

tirsdag 4. april 2017

Høyre vil ha flest mulig norske sjømenn på norske skip


Høyre ønsker flest mulig nordmenn på norske skip. Vi ønsker også flest mulig norske skip med norsk flagg. Derfor har vi styrket nettolønnsordningen og lovfestet den. Vi har styrket rammebetingelsene slik at 36 skip har flagget hjem til Norge. En stor norsk maritim næring gagner norske sjøfolk og det gagner det norske samfunn. Det foregår en debatt med påstander om at regjeringen vil akseptere sosial dumping, og at tusenvis av norske og nordiske sjømenn vil bli satt på land. Dette er useriøse påstander.

fredag 31. mars 2017

Plikter til besvær


Det pågår et ulmende kystopprør blant Ap sine tillitsvalgte i nord. Det er bred politisk enighet på Stortinget om at pliktene ikke fungerer etter sin hensikt. Regjeringen foreslo en liberalisering av pliktsystemet i Sjømatindustrimeldingen. Stortinget mente beslutningsgrunnlaget var mangelfullt, og ba om en ny utredning av saken. Nå foreligger utredningen, og regjeringen har gitt sin anbefaling til Stortinget. I Stortinget skal vi nå ta til med vårt arbeid.

tirsdag 28. mars 2017

Gaveforsterkning 2017 – Hordaland


Kulturdepartementet tildeler tilskudd på til sammen 8,7 mill. kroner i gaveforsterkning til 15 kunst – og kulturvirksomheter i Hordaland: Teaterdrift Bergen, Bymuseet i Bergen, Granvin herad, Museumssenteret i Hordaland, Bergen Nasjonale Opera, Stiftelsen Musikkselskapet Harmonien, Nattjazz, KODE Kunstmuseene i Bergen, Stiftelsen Bergen Sjøfartsmuseum, Bergen Kunsthall, Baroniet i Rosendal, Museum Vest, Oseana Kunst og Kultursenter, Festspillene i Bergen og Vossa Jazz

 

Lov om Nettolønn for sjømenn er vedtatt!


Tysdag 28.april vedtok Stortinget Lov om tilskott til sysselsetting av arbeidstakarar til sjøs. Lova blir med å sikra at tilskots ordninga som har utvikla seg over tid,  blir eit viktig verkemiddel for å bevare Norges posisjon som leiande maritim nasjon.

mandag 27. mars 2017

Et punktum er satt i Monikasaka.


Endelig er det slått fast at dommen til barnedrapsmannen Donatas er rettskraftig. Endelig kan Kristina, moren til Monika (8år) få noe fred, og slippe å gjennomgå enda en belastende rettsak.

lørdag 25. mars 2017

Mineralnæringen - en lønnsom medspiller i det grønne skiftet

Mineralressursene skal forvaltes slik at de bidrar til utvikling av en bærekraftig og verdiskapende mineralnæring til det beste for samfunnet. Næringen skal være blant verdens mest miljøvennlige, og aktive i å ta i bruk fremtidsrettede løsninger. Skal mineralnæringen vokse og utvikle seg er det viktig at ressursene blir kartlagt, og at nødvendige løyver gitt til gruvedrift.


torsdag 17. november 2016

På tide å skille politi og påtalemyndighet


Alle er enige om at advokaten til en siktet person ikke skal blande seg inn i politiets etterforsking. Han må gjerne stille spørsmål som kan bedre etterforskningen og gi svar, og det bør være like åpenbart at juristen/aktor på andre siden av rettslokalet har samme retningslinjer å forholde seg til. Aktor må gjerne stille politiet spørsmål, men å lede, prioritere og delta aktivt og blande rollene i etterforskningen har vist seg ved flere anledninger blir ikke en rettstat verdig.