søndag 9. juli 2017

Forenkling for næringslivet


Næringslivets årlige kostnader med å oppfylle lover og regler er nå kuttet med 15 milliarder kroner. Regjeringens forenklingsmål for næringslivet er dermed nådd.

onsdag 5. juli 2017

Fraværsgrense i videregående skole


I dag Onsdag 5. juli kom tallene for fraværet i den videregående skolen i skoleåret 2016/17.
Tallene viser at elevene er mye mer tilstede på skolen og at færre faller fra underveis i skoleåret. Dette er veldig bra og viser at fraværsgrensen har virket slik den skulle. Høyre har som mål at innen 2030 skal minst ni av ti som starter i videregående opplæring, fullføre og bestå.


Konkurransekraft og forsking for norske arbeidsplasser


Regjeringen vil løfte konkurransekraften for næringslivet i Norge, slik at det skapes flere trygge arbeidsplasser og at finansieringen av velferdsordningene blir sterkere.
Innovasjon, kunnskap og teknologi er nødvendige satsingsområder for å møte morgendagens konkurranse i en globalisert verden. Regjeringen vil øke satsingen på forskning og etablere flere verdensledende universitetsmiljøer, og har ambisjon om at Norge på sikt skal bli ett av de mest innovative landene i Europa.

onsdag 21. juni 2017

Økte kvotetak i kystflåten over 11 meter

Regjeringen har besluttet å heve kvotetakene i kystflåten over 11 meters hjemmelslengde. Forslaget var på høring i 2015, men faller først nå på plass etter en bred enighet mellom H/V/FRP.

15 nye rekrutteringskvoter til fiskeryrket


Fremtidens sjømatnæring behøver kompetente unge fiskere. regjeringen har derfor bestemt at det skal lyses ut inntil femten nye rekrutteringskvoter for 2018, en økning på 50 prosent fra de foregående årene.

tirsdag 20. juni 2017

Høyre ønsker norske eiere, men formueskatten favoriserer utenlandske eiere


Høyre vil foreslå ytterligere vekstfremmende skattelettelser og vi ønsker et skattesystem som legger til rette for videre økonomisk vekst, og som ikke diskriminerer norsk eierskap og svekker norske arbeidsplasser slik AP’s og SP skattepolitikk gjør.

tirsdag 13. juni 2017

Taredyrking


Havet blir viktigere for Norge og for resten av verden de neste tiårene. Verdens befolkning er ventet å øke til ni milliarder mennesker omkring 2050. Det fører til store utfordringer, men også muligheter.

Forslag om ny lakseavgift vedtatt - dessverre.


Opposisjonen på Stortinget har vedtatt en ny skatt på Havbruksnæringen for å sikre kommunene større inntekter. Svaret på samfunnet sine utfordringer er ikke økte skatter, men målrettede skatter og avgifter som bidrar til vekst og utvikling i næringen på en bærekraftig måte. Det er det kommunene trenger, og det er det samfunnet trenger.

onsdag 7. juni 2017

Vi trenger ingen ny statsminister


Verden er i endring. Trump har varslet en mere proteksjonistisk linje, «USA først» som han sier. Forholdet mellom USA og Nord-Korea er svært spendt. I randsonen til Europa er det krig og nød. Mennesker flykter fra krig og elendighet både i Afrika og flere land i Midøsten. I fredelige Europa har vi opplevd både større og mindre terroraksjoner. Verden er ustabil. Vi tenger ingen ny regjering som ikke vil spille på lag med NATO, og som vil si opp EØS avtalen, og gå på akkord med FN traktater og det gode arbeidet i WTO.

mandag 8. mai 2017

Det går så det susar i distrikta


Reiselivsnæringa har sett rekordar tre år på rad, sjømat næringa når snart 100 milliardar kroner i eksport. Aldrig før har det vore etablert fleire nye verksemder, og innovasjonen er stor i eksisterande verksemder. Det vitnar om framtidstru, til tross for oljenedturen. Ja, til og med i landbruket er det vekst. Det viktigaste vi politikare kan gjere i distrikta er å legge til rette for gründeren , bedriftene og lokaldemokratiet. Det gjer oss lokalt eigarskap og trygge arbeidsplassar.  

lørdag 22. april 2017

Maritim næring leverer grønn konkurransekraft

Med regjeringens politikk har maritim næring allerede tatt store steg mot grønn konkurransekraft. I tillegg til lavere utslipp er målet med regjeringen sin politikk å skape et hjemmemarked av klimavennlige løsninger som igjen gir muligheter for grønn eksport.


lørdag 15. april 2017

Ventetider i helsevesenet

Ventetiden ved sykehusene fortsetter å gå ned. Ventetiden er redusert med 9 dager i 2016 sammenlignet med 2015. Gjennomsnittlig ventetid for alle tjenesteområder var 60 dager.For første gang er den nasjonale gjennomsnittlige ventetiden under det gamle målet på 65 dager. Ved utgangen 2016 var antall ventende ved oppstart helsehjelp 205 000. Dette er en nedgang på 24 000 fra 2015, og om lag 70.000 færre ventende sammenliknet med utgangen av 2013.